Regulamin

Regulamin Imprezy „Futerkon XII”
Ośrodek wypoczynkowy “Ptaszyniec” w Bocheńcu
7 do 11 sierpnia 2019

Art. 1.
Definicje:
1. Futerkon/Impreza – cykliczne wydarzenie kulturalno-rozrywkowe o charakterze odpłatnym i zamkniętym. Podmiotem odpowiedzialnym jest Organizator. Impreza nie jest imprezą masową w myśl przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2015.2139 z dnia 2015.12.18).
2. Organizatorem wydarzenia jest firma RedFox Solutions Łukasz Grabczyński, Igańska 3/4, 04-087 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9522039738, Regon: 369755385 – reprezentowana przez Łukasza Grabczyńskiego, zwanego dalej Organizatorem.
3. Przedstawiciele Organizatora – osoby funkcyjne wyznaczone przez Organizatora. Liczbę osób wraz z zakresem obowiązków publikuje Organizator na stronie www Futerkonu oraz ogłasza na terenie imprezy w sposób zwyczajowo przyjęty.
4. Terenie imprezy – oznacza wyznaczony teren Ośrodka wypoczynkowego „Ptaszyniec” w Bocheńcu.
5. Uczestnik imprezy – oznacza osobę, która:
– dokonała rejestracji w serwisie http://2019.futerkon.pl/, a tym samym zaakceptowała niniejszy Regulamin
– uiściła składkę za uczestnictwo w Imprezie.
6. Termin imprezy – wycinek czasu liczony od dnia 7 sierpnia 2019 roku do dnia 11 sierpnia 2019 roku.
7. Serwis www – strona http://2019.futerkon.pl/ zawierająca dane na temat Imprezy, ogłoszenia Organizatora, informacje o płatnościach oraz tym podobne. Ponadto służy uczestnikom imprezy do rezerwowania miejsc na imprezie (rozumie się przez to pokój, domek letniskowy)
8. Wstępna rezerwacja – gdy osoba zainteresowana uzyskaniem statusu uczestnika imprezy założy konto w serwisie www i dokona zajęcia wolnego miejsca – dokonuje wstępnej rezerwacji. Od tego momentu ma 48 godzin na dokonanie płatności za zajęte miejsce na rzecz Organizatora. W przypadku niedokonania płatności, wstępna rezerwacja przepada.

Art. 2.
§ 1. Celem Regulaminu jest zapewnienie porządku podczas trwania Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza.
§ 2. Impreza jest przeznaczona tylko dla osób, które ukończyły 18 lat.

Art. 3.
Uczestnik imprezy ma obowiązek uregulowania składek wskazanych w art. 4 do dnia 14 lipca 2019 roku. Jeżeli tego nie uczyni, traci status uczestnika imprezy. Jeżeli uczestnik imprezy zrezygnuję dobrowolnie z swojego statusu uczestnika po dniu 30 czerwca 2019 roku. nie ma on roszczenia o zwrot jakichkolwiek poniesionych nakładów pieniężnych.

Art. 4.
§ 1. Akredytację wpłaca się:
– 1. W całości w terminie 48 godzin od wypełnienia formularza zgłoszeniowego (po tym terminie wstępna rezerwacja przepada), ale nie później niż do 14 lipca 2019 roku.
– 2. W ratach. Pierwsza, zwana zadatkiem, jest bezzwrotny i pokrywa koszt rezerwacji miejsca, płatna do 48 godzin od wypełnienia formularza zgłoszeniowego rezerwującego miejsce. Kolejnych rat można dokonać w dowolnym terminie, w przeciągu do 30 dni po wypełnieniu formularza, ale nie później niż do 14 lipca 2019.
– 3. W wyjątkowych sytuacjach zgłoszenia po 14 lipca 2019 muszą być opłacane w całości z zachowaniem 48 godzin od wypełnienia formularza zgłoszeniowego – tylko za wyraźną zgodą Organizatora.
– 4. Wpłata akredytacji możliwa jest poprzez serwis Przelewy24 lub bezpośrednio na wskazane konto bankowe.
§ 2. W przypadku, gdy dana osoba dokona wstępnej rezerwacji bez opłacenia jej, Organizator ma prawo zablokować tej osobie możliwość dokonywania kolejnych wstępnych rezerwacji na okres od 3 do 21 dni.

Art. 5.
§ 1. Rezerwacja odbywa się tylko drogą elektroniczną poprzez stronę www.futerkon.pl poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz ten dostępny jest dla osób zarejestrowanych w serwisie www.futerkon.pl. Dane osobowe podane w formularzu muszą zgadzać się z dowodem osobistym uczestnika. Osoby niewidniejące na liście nie zostaną dopuszczone do udziału w konwencie, bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów.
§ 2. Zabronione jest posiadanie więcej niż jednego konta na serwisie www.futerkon.pl. Posiadanie więcej niż jednego konta będzie skutkowało usunięciem obu kont, a w szczególnych przypadkach uniemożliwieniem udziału w konwencie.
§ 3. Zabronione jest używanie konta niezgodnie z przeznaczeniem – obrażanie innych uczestników konwentu, prośby o podawanie danych osobowych, umieszczanie treści nieodpowiednich, niezgodnych z polskim prawem czy rezerwowanie miejsc w pokojach na nieistniejące dane.
§ 4. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych osobowych, Organizator może zażądać weryfikacji tychże danych. Brak weryfikacji będzie oznaczał usunięcie konta.

Art. 6.
Organizator zapewnia porządek podczas trwania Imprezy.

Art. 7.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle.

Art. 8.
Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora oraz osób funkcyjnych przez niego wyznaczonych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 9.
W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami Konwentu organem rozstrzygającym jest Organizator.

Art. 10.
Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
§ 1. Znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
§ 2. Posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.
§ 3. Zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
§ 4. Osoby łamiące powszechnie przyjęte normy postępowania/zachowania się mogą zostać natychmiastowo pozbawione statusu uczestnika imprezy oraz usunięte z terenu imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów.
§ 5. W przypadku osób dopuszczających się wykroczeń i/lub przestępstw stosuje się postanowienia § 4 oraz składa się zawiadomienie na Policję w sprawie.

Art. 11.
Na terenie Imprezy znajdować się będzie kilka pomieszczeń o ograniczonym dostępie. Uczestnicy zobligowani są do respektowania tychże ograniczeń.

Art. 12.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.

Art. 13.
Broń pneumatyczna (ASG, paintball, hukowce i inne) wnoszona na teren imprezy musi mieć rozłączony napęd (odłączone akumulatory, puste zasobniki gazu), zwolnioną sprężynę oraz puste magazynki i komory nabojowe, a bezpieczniki ustawione w pozycji bezpiecznej. Uczestnik wchodząc na Teren Imprezy może zostać sprawdzony przez Organizatora pod kątem spełnienia powyższych warunków. Odstępstwa od tej reguły (np. podłączenie napędu czy załadowanie amunicji hukowej na potrzeby pokazu) są możliwe wyłącznie za zgodą Organizatora Imprezy.

Art. 14.
Podczas trwania Konwentu zabronione jest kierowanie broni czy jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika Konwentu.

Art. 15.
Osoby przeprowadzające punkty programu zobowiązane są do oddania sali prelekcyjnej w stanie, w jakim została im wydana.

Art. 16.
Organizator i osoby funkcyjne przez niego wyznaczone mają prawo brać udział w konkursach i turniejach w czasie, kiedy nie pełnią obowiązków związanych z organizacją konwentu.

Art. 17.
Za wszelkie wyrządzone szkody odpowiedzialność ponoszą ich sprawcy. Osoby, które wyrządziły szkodę będą identyfikowane i pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

Art. 18.
Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na Konwencie nie została uzgodniona z Organizatorem Konwentu, zostaną z terenu Konwentu usunięte wraz z rozprzestrzeniającymi je osobami. Osoby te zostaną obciążone kosztem naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.

Art. 19.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu bez podania przyczyny. Informacja o zmianach w Regulaminie zostanie podana na Stronie Internetowej Konwentu oraz na stronach Facebook’owych Konwentu.

Art. 20.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

Art. 21.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Art. 22.
§ 1. Reklamacje Klient powinien kierować do Organizatora w formie pisemnej na adres: RedFox Solutions Łukasz Grabczyński, Igańska 3/4, 04-087 Warszawa. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@redfoxsolutions.pl
§ 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
§ 4. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
§ 5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Organizator podejmie odpowiednie działania.
§ 6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
– możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym lub innymi organami;
– możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

Art. 23.
Klauzula informacyjna nawiązująca do art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dostępna jest na dedykowanej podstronie.